Kredyt hipoteczny dla firm – mBank

Kredyt na inwestycje zabezpieczony hipoteką
mBank oferuje kredyt hipoteczny osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód, rozliczającym podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości.

Cel kredytowania
Kredyt hipoteczny dla firm w mBanku, przyznawany jest na finansowanie działalności gospodarczej na okres maksymalnie 20 lat, w szczególności dotyczy:

  • finansowania bieżących potrzeb, zwiększenia środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego
  • finansowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na:
    • zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego
    • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów
    • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego
    • refinansowania kredytów/pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności kredytów/pożyczek udzielonych przez instytucje i organizacje, działające na terenie Polski i Unii Europejskiej, wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Waluta kredytu
mBank pozostawia Ci szeroki wybór celów kredytowania i walut, w jakich zaciągasz kredyt hipoteczny. Obecnie kredyt jest przyznawany w złotych (PLN) oraz denominowany w walutach obcych: dolarach USA (USD) lub euro (EUR).

Jeżeli nie chcesz uzależniać się od zmian wartości złotówki na rynku międzybankowym w Polsce (WIBOR), możesz skorzystać z kredytu waloryzowanego. Jeśli uznasz, że kurs waluty obcej jest dla Ciebie niekorzystny, możesz przewalutować zaciągnięty kredyt bez dodatkowych opłat.

W przypadku zmiany waluty kredytu mBank stosuje kurs kupna dla konwersji na walutę obcą, kurs sprzedaży w przypadku przewalutowania na PLN.

Atrakcyjne oprocentowanie kredytu złotowego w połączeniu z mechanizmem środków bilansujących staje się doskonałą alternatywą dla tych wszystkich, którzy nie chcą być uzależnieni od zmian kursów walut na świecie i chcą cieszyć się oszczędnościami wynikającymi z tego unikalnego rozwiązania.

Dodaj komentarz