Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest to główny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad sektorem finansowym. Powstała 19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji pełni Prezes Rady Ministrów.

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzą Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i czterech członków. Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego.

Członkami Komisji są:

 • Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel
 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zadania Komisji

 • Sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:

 • nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • o ustawy – Prawo bankowe,
  o ustawy o Narodowym Banku Polskim
  o ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

 • nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • o ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  o ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
  o ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
  o ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych;

 • nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • o ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
  o ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
  o ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
  o ustawy z o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  o ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

 • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708),
  o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539),
  o ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
  o ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538),
  o ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

 • nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami:
 • o ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959),

 • nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • o ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.

1 komentarz do wpisu “Komisja Nadzoru Finansowego”

 1. prosze o umiszczenie na waszej stronie które banki mogą zrobic konsolidacje kredytów z opóznienie do 3 miesięcy bardzo duzo ludzi skorzysta z tej informacji brak pracy powoduje opózniene w spłacie kredytu dziekuje

Dodaj komentarz