Pozostałe

Abonament telewizyjny w 2013 roku


W roku 2013 stawki za abonament radiowo – telewizyjny przedstawia się następująco. Wysokość opłat dla abonentów posiadających wyłącznie odbiornik radiowy za jeden miesiąc wynosi 5,65 zł. Natomiast dla abonentów posiadających zarówno odbiornik radiowy, jak i telewizyjny lub wyłącznie telewizyjny będą zobowiązane zapłacić za jeden miesiąc 18,65 zł. Z kolei za cały rok abonent posiadający tylko odbiornik radiowy zapłaci już 61 zł. Natomiast osoba mająca w swoim domu odbiornik telewizyjny lub radiowy i telewizyjny będzie musiała uiścić opłatę w wysokości 201,40 zł za rok kalendarzowy. 

Należy pamiętać, że opłatę abonamentową powinno wnosić się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Przez ten zapis rozumie się to, że abonent uiszczający opłatę 25-go dnia miesiąca w sposób zgodny z terminem wnosi abonament wynikający z ustawy radiowo-telewizyjnej. Znaczenie ma dzień dokonania płatności, nie zaś dotarcia kwoty na rachunek bankowy Poczty Polskiej. Dlatego też nawet jeśli należna kwota wpłynie na konto bankowe kilka dni później, na przykład 26-go lub 28-go dnia danego miesiąca, wówczas nie można żądać od abonenta odsetek z tytułu zwłoki.

Jak wygląda sprawa uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Opłaty abonamentowe są wnoszone z tytułu korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Wysokość abonamentu zasila i wspomaga spełniać misję publiczną przez instytucje, jakimi są jednostki radiofonii i telewizji o profilu publicznym.

Gdzie zarejestrować odbiornik radiowy i telewizyjny?

Rejestracja odbywa się w urzędzie pocztowym. Sama procedura może potrwać około dwóch tygodni od momentu stania się właścicielem odbiornika radiowego i/lub telewizyjnego.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:
* wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych
* zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Jak wnosi się opłaty abonamentowe?

Wystarczy wypełnić blankiety przeznaczone do wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną. Można również uiszczać opłaty za pomocą standardowych blankietów, które można pobrać w lokalnym oddziale Poczty Polskiej.

Abonament rtv można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez dodatkowych opłat. W ostatnich latach wpłat można dokonywać także w innych instytucjach finansowych, na przykład w bankach oraz on-line przez Internet.

Komu przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych?

Osoby zwolnione od opłat za abonament radiowo-telewizyjny to przede wszystkim osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby, które zalicza się do I grupy inwalidzkiej. Zwolnieni od opłat są również kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub też wojskowymi. Pozostałą grupą zwolnionych od opłat osób są te, które przekroczyły 60. rok życia, jednocześnie posiadają prawo do emerytury. Jednak jej wysokość nie powinna przekraczać kwoty połowy miesięcznego średniego wynagrodzenia.

Aby uzyskać zwolnienie z opłat, osoby spełniające któryś z powyższych warunków zobowiązane są okazać dokument potwierdzający ich uprawnienia w jakimkolwiek, najlepiej lokalnym urzędzie pocztowym. Należy również wypełnić oświadczenie, które otrzymamy na poczcie.

Pozostałe
Najniższa krajowa w 2012
Pozostałe
Pogoda w czerwcu 2013
Podatki
Progi podatkowe w 2012 roku
There are currently no comments.